Firan suunta

Firan seuraava kehitysvaihe tarkoittaa siirtymistä entistä enemmän kohti ihmistä. Yrityksen ensimmäinen vaihe, perustamisesta vuonna 2002 vuoteen 2009, keskittyi ensisijaisesti perustajajäsenten ammattitaidon ja erityisosaamisen hyödyntämiseen: Firan liiketoiminta perustui vaativalle betonirakentamiselle. Toisessa vaiheessa, vuodesta 2009 alkaen, keskiöön nostettiin asiakas. Alettiin miettiä keinoja palvella asiakasta paremmin ja tuottaa enemmän arvoa asiakkaillemme. Verstas-palvelu kehitettiin työkaluksi nimenomaan asiakkaan kuuntelemiseen ja tarpeisiin vastaamiseen. Fira Palveluilla asiakasajattelu on ollut keskiössä yrityksen perustamisesta lähtien: ei haluttu toteuttaa putkiremontteja vaan mielenrauhaa asukkaille. Fira Palveluilla yksittäinen asukas on aina nähty tärkeimpänä palveltavana asiakkaana.

Seuraavassa vaiheessamme siirrymme entistä enemmän kohti ihmistä. Olemme asettaneet seuraaville vuosillemme vision: Ihmiset rakentavat yhdessä fiksumpaa yhteiskuntaa.

Näemme, miten ihmiset ympäri maailmaa muuttavat kiihtyvällä tahdilla kaupunkeihin työpaikkojen ja palveluiden perässä. Ihmisen perustarpeet asumisesta ja asumisyhteisöistä jäävät helposti tämän muutoksen jalkoihin, jos emme kehitä rakentamisen toimialaa palvelemaan näitä perustarpeita. Avaamalla rakentamisen toimintaa ja nostamalla ihmiset hankkeiden keskiöön voimme olla luomassa merkittävää alan muutosta. Entä jos ihminen olisikin loppukäyttäjän lisäksi hankkeen aloittaja, vaikuttaja ja jopa päättäjä? Muutos alkaa, kun alamme nähdä ihmiset ja yhteisöt valtavana voimavarana, jotka haluavat rakentaa fiksumpaa yhteiskuntaa.

Päästäksemme kohti visiota käynnistämme kolme kehitysohjelmaa, joiden avulla kehitämme toimintaamme ja palveluitamme:

  1. Fiksumpaa rakentamista; varma läpimeno alusta loppuun.
  2. Fiksumpia työpaikkoja; halutuin rakennusalaa uudistava yhteisö ja
  3. Fiksumpaa liiketoimintaa; ideoinnin, pilotoinnin ja kasvun kulttuuri

Fiksumpaa rakentamista -kehitysohjelmalla tavoittelemme rakentamisen läpimenon varmuuden ja luotettavuuden kasvattamista. Varma läpimeno tekee työmaista voittajia ja mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen vankalle perustalle. Fiksumpia työpaikkoja -kehitysohjelmalla huolehdimme työyhteisömme kehittymisestä ja hyvinvoinnista. Fiksumpaa liiketoimintaa -kehitysohjelmalla rakennamme mahdollisuuksia toimintamme uusille avauksille, kuten uusille palveluille, digitalisaatiolle ja kansainvälistymiselle.

Jussi Aho

Toimitusjohtaja

Jussi Aho

Toimitusjohtaja

Fiksumpaa yhteiskuntaa rakentamassa

Vuonna 2015 Fira toteutti uusia ja korjattavia asuntoja, toimisto- ja työympäristöjä, pysäköintitaloja sekä taloyhtiöiden putkiremontteja. Viime vuosina Firassa on keskitytty palveluliiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Asiakaskeskeinen kulttuurimme on mahdollistanut myös ryhmärakentamisen aloittamisen, jonka tavoitteena on synnyttää uudenlaisia asumisen yhteisöjä. Tehokkuutta ja kilpailukykyä haetaan kehittämällä virtuaalista rakentamista ja liiketoimintaa tukevia digitaalisia ympäristöjä.

Päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto kasvoi 38 % ja oli 135,8 miljoonaa euroa. Konsernin tulos oli 4,08 miljoonaa euroa ennen veroja, joka on noin 3 % liikevaihdosta. Konsernin 5 %:n tulostavoite ei täyttynyt, koska keskimääräinen projektikannattavuus jäi tavoitteestamme. Konsernin työmaiden tapaturmataajuus (ml. alihankkijat) pieneni ja oli 17,8 (24) tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2016 tavoitteena on alittaa 15 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2015 työmaillamme ei sattunut vakavia tapaturmia.

Suunnaksi seuraaville vuosillemme on määritelty visio: Ihmiset rakentavat yhdessä fiksumpaa yhteiskuntaa. Vision ohjaamana haluamme tuoda ihmisen rakentamisen keskiöön ja mahdollistaa fiksumpien ja toimivampien tilojen rakentamisen.

Seuraavassa vaiheessa Firan tavoitteena on kehittää rakentamiseen uudenlaisia palveluun perustuvia toimintamalleja. Uskomme, että rakentaminen kehittyy perinteisistä sopimusmalleista ja ketjutetuista projektiorganisaatioista tiedolla johdettavaan liiketoimintaan, jossa asiakkaat ja toteuttajat yhdistetään toisiinsa uudella tavalla hyödyntäen digitaalisuutta ja palvelukonsepteja. Ansainta syntyy asiakkaiden ja toteuttajien saamasta arvonlisästä.

Tavoitteessa onnistuminen edellyttää uudenlaisten yhteisöjen syntymistä sekä asiakkaiden että toteuttajien kesken. Haluamme mahdollistaa onnistumisen kokemuksia jokaiselle yksilölle työntekijänä, asiakkaana tai kumppanina. Olemmekin kuluvan vuoden aikana ottaneet yksilön ja yhteisöt toiminnan kehittämisen keskiöön. Muutoksessa onnistuminen edellyttää myös johtamisen kehittymistä.

Vuonna 2016 Fira-konsernin liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 165 miljoonaan euroon, josta emoyhtiö Fira Oy:n osuus on noin 135 miljoonaa euroa ja tytäryhtiö Fira Palvelujen osuus noin 30 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 Fira-konsernin suhteellisen kannattavuuden odotetaan parantuvan verrattuna vuoteen 2015. Olemme rakentaneet hyvän tilauskannan turvin pohjan kannattavalle kasvulle alkaneelle vuodelle. Olen vakuuttunut siitä, että systemaattisella kehittymiseen panostamisellamme on merkittäviä vaikutuksia sekä toimintamme että tulokseemme jo vuonna 2016.

Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta Firan toimintaa kohtaan sekä koko henkilöstöämme hyvästä työstä niin asiakkaiden jatkuvan luottamuksen lunastamiseen kuin Firan kehittymiseen ja tulevaisuuden rakentamisen mahdollistamiseen. Kiitos kuuluu myös kumppaneillemme sujuvasta yhteistyöstä. Tiivis yhteistyö mahdollistaa kehittymisen nopeammin kuin yksin olisi mahdollista. Uskonkin, että asiakkaiden, kumppaneiden ja meidän välisellä tiiviillä yhteistyöllä, joka perustuu luottamuksen vaalimiseen ja toisistamme välittämiseen, tulemme yhdessä saavuttamaan tavoitteemme.

Fira lyhyesti

Me uskomme, että ainoa mahdollinen lähtökohta rakentamiselle on ihminen. Rakentaminen on palvelua, jossa rakennuksen suunnittelun lähtökohtana on sen käyttötarkoitus. Palvelemme osallistamalla ihmisiä, soveltamalla uusia työskentelytapoja ennakkoluulottomasti, kehittymällä ja tutkimalla maailmaa jatkuvasti. Samalla rakennamme fiksummin: kustannustehokkaasti, ennakoidusti ja todellista tarvetta palvellen. Fira-konserniin kuuluvat monipuolisia uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen hankkeita päätoteuttajana tekevä Fira Oy sekä putkiremontteihin erikoistunut Fira Palvelut Oy. Liikevaihtomme ja henkilöstömäärämme on kasvanut kannattavasti vuosittain vuodesta 2009 lähtien ja samankaltaisen kasvun ennustetaan jatkuvan.

Tunnusluvut

Fira-konserni kasvoi ja kehittyi tilikauden aikana kannattavasti. Fira-konsernin liikevaihto kasvoi 38 prosenttia 135,8 miljoonaan euroon tilikaudella 2015. Fira Oy:n liikevaihto kasvoi 40 prosenttia 106,9 miljoonaan euroon (76,2 miljoonaa euroa). Tytäryhtiö Fira Palvelut Oy:n liikevaihto kasvoi 32 prosenttia 29,0 miljoonaan euroon (21,9 miljoonaa euroa). Fira-konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyviä. Fira-konsernin omavaraisuusaste oli 44 prosenttia (42,7), ja maksuvalmius quick ratio 2,3 (2,3). Fira-konsernin tilauskanta oli tilinpäätöshetkellä noin 160 (107) miljoonaa.

Vuonna 2015 asuntorakentamisen merkitys osana konsernin liiketoimintaa vahvistui ja kasvaa tulevina vuosina entisestään. Firan toiminta-alueella asunto- ja korjausrakentamisen odotetaan jatkuvan vilkkaana pääkaupunkiseudun asuntotarpeen ja kiinteistöjen korjaustarpeen kasvaessa. Fira-konserni on johdon ja työntekijöidensä pääosin omistama.

Vuoden avaukset

Ryhmärakentamisessa ihmiset luovat kaupunkia

Ryhmärakentamisessa tulevat asukkaat pääsevät suoraan vaikuttamaan kerrostalon suunnitteluun ja yhteisiin tiloihin. Samalla he muodostavat naapuriyhteisön ennen muuttoa. Ryhmärakentamisessa rakennuttajana toimii perinteisen rakennusyrityksen sijaan joukko yksityisiä ihmisiä. Palvellaksemme ihmisiä parhaiten loimme palvelumallin, jotta ihmiset voivat itse valita, missä vaiheessa prosessia he liittyvät mukaan ja kuinka paljon he haluavat vaikuttaa lopputulokseen.

Laskelmiemme mukaan ryhmärakentaminen on aina perinteistä asuntotuotantoa kustannustehokkaampi vaihtoehto uuden kodin hankkimiseen. Se on fiksumpaa rakentamista, jossa hinta määräytyy todellisten rakennuskustannusten eikä alueen yleisen hintatason mukaan. Hintoihin ei ole lisätty näkymätöntä katetta, vaan asiakas tietää, mistä hinta muodostuu. Näemme tällaisessa asuntorakentamisessa paljon kasvun mahdollisuuksia.

Syyskuussa 2015 voimaantullut ryhmärakennuttamislain tarkoituksena on parantaa hankkeisiin osallistuvien yksilöiden oikeudellista asemaa ja helpottaa myös ryhmärakennushankkeiden rahoitusta. Rahoituksen osalta teimme läpimurron luomalla toimivan rahoitusmallin yhdessä suurimpien pankkien kanssa. Firan ensimmäistä ryhmärakentamishanketta Jätkäsaaressa rahoittaa S-pankki, joka myöntää perustettavalle yhtiölle 70 % yhtiölainan. Rahoituksen saaminen hankkeelle on merkittävä edistysaskel, sillä pankit ovat myös suhtautuneet ryhmärakennuskohteiden rahoittamiseen aiemmin varovaisesti.

Tarkoituksenamme on rakentaa kaikkien ryhmärakentajien palvelu, joka tuo yhteen ihmiset, tontit ja hankkeet. Vaalimme kaikessa tekemisessämme läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Huomioimme nämä asiat palveluja kehittäessämme. Haluamme myös olla mukana kehittämässä ryhmärakentamista kansallisella tasolla. Tästä osoituksena avaamme tekemämme ryhmärakentamisen sopimusdokumentit kaikkien käytettäväksi ja autamme muita ryhmärakennushankkeita rahoituksen järjestämiseksi.

ryhmarakentaminen.fi

Taloyhtiön hyödyntämätön varallisuus käyttöön

Täydennysrakentamisen avulla taloyhtiöt voivat rahoittaa tulevia peruskorjaushankkeitaan kuten putki- tai julkisivuremonttia. Monet nyt peruskorjaustarpeessa olevista taloyhtiöistä on aikanaan rakennettu tonteilleen hyvin väljästi, mikä avaa paljon lisärakentamismahdollisuuksia. Uudisrakennus sijaitsee usein hyvällä paikalla, mikä hyödyttää sekä asuntosijoittajia että tulevia asukkaita. Lisäksi jo olemassa olevalla asuinalueella on valmiina erilaisia palveluita, kuten kauppoja ja joukkoliikenneyhteydet. Täydennysrakentamisella myös lisätään varmuutta palvelujen säilyttämisestä asuinalueella asukasluvun kasvaessa.

Fira tarjoaa taloyhtiöille maksutonta palvelua täydennysrakentamiseen: vastaamme hankkeen kannattavuuden kehittämisestä ja autamme löytämään rakennusoikeudelle ostajan. Taloyhtiö saa alusta alkaen tiedon hankkeen kysynnästä, kustannuksista ja toteutettavuudesta. Asuntosijoittajan mukanaololla varmistetaan, että asunnot menevät kaupaksi. Lisäksi uuden kiinteistön rakentaminen ja vanhan rakennuksen korjaukset voidaan suunnitella toteutettavaksi peräkkäin siten, että myyntitulo ja remontti tulevat samalle tilikaudelle, eikä taloyhtiölle koidu ylimääräisiä veroja.

taydennysrakentaminen.fi

Putkiremontti valmiiksi viikon kesälomareissun aikana?

Yksi suurimmista asiakkaita huolettavista asioista lähestyvässä putkiremontissa on yleensä remontin kesto omassa asunnossa. Tällä hetkellä perinteinen putkiremontti, jossa uusitaan myös kylpyhuone, kestää asuntokohtaisesti keskimäärin noin 3 kuukautta, jonka ajaksi asukkaan on useimmiten etsittävä sijaisasunto. Sijaisasunnon vuokra lisää ennestään hintavan putkiremontin kustannuksia ja muutto aiheuttaa kaikenlaista lisäpuuhaa. Ei siis ihme, että lyhyemmällä putkiremontilla olisi kysyntää.

Entäpä, jos putkiremontin voisikin tehdä jopa viikossa? Asukas voisi lähteä lomareissulle remontin alkaessa ja kotiin palatessa häntä vastassa olisi valmis remontti ja uusi kylpyhuone. Fira Palveluissa tätä mahdollisuutta ruvettiin pohtimaan keväällä 2015 – ensin lähinnä teoreettisena kehityshaasteena, sen jälkeen jo ihan toden teolla innon ja uskon kasvaessa onnistumismahdollisuuksiin. Jo ennestään oli tiedossa, että Saksan Göttingenissä tehdään laajuudeltaan suomalaista vastaavia perinteisiä putkiremontteja viikossa. Fira Palvelut on vuoden 2015 aikana kehittänyt uutta mallia putkiremonttien aikataulusuunnitteluun. Uusi malli mahdollistaa asuntokohtaisen remonttiajan vähentämisen 6-8 viikkoon. Lisäksi vuoden 2016 aikana toteutetaan pilottihanke, jossa putkiremontti tehdään yhden viikon aikana.

Lyhyemmän putkiremontin kehittely aloitettiin puhtaalta pöydältä laskemalla, minkä verran putkiremontin työvaiheisiin yhdessä kylpyhuoneessa menee tehokasta työaikaa sekä valujen ja rappausten kuivumisaikaa. Tutkimus johti oivallukseen: putkiremontti kannattaa aikatauluttaa kylpyhuonekohtaisesti, ei linjakohtaisesti. Pilottityömailla siirryttiin malliin, jossa tehdään työvaiheet kylpyhuone kerrallaan valmiiksi asti ja siirrytään sitten vasta remontoimaan seuraavaa kylpyhuonetta. Oleellista on, että asentajan työkuorma pysyy tasaisena ja hän saa tehdä työvaiheet rauhassa alusta loppuun. Pilottityömaalla putkiremontin asuntokohtainen kesto on pystytty puolittamaan. Huomionarvoista on, että asentajan yhteen työvaiheeseen käyttämä aika ei lyhene. Ajansäästö syntyy siitä, että aikataulut on suunniteltu uudella tavalla.

”Fira Palveluilla on systemaattisesti kehitetty asiakaspalvelua putkiremonteissa ja olemme päässeet siinä pitkälle. Olisi mahtavaa, jos ensi vuonna pystyisimme tekemään putkiremontteja myös pysyvästi lyhyemmällä läpimenoajalla, jolloin asukkaan kokema haitta remontista olisi huomattavasti lyhyempi. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on tehdä työt kerralla huolellisesti ja oikein, jotta asunnot pystytään luovuttamaan asiakkaille mahdollisimman virheettöminä”, toteaa Fira Palveluiden tuotantojohtaja Jaakko Viitanen.

Fira Palveluiden ensimmäinen viikon mittainen putkiremontti toteutetaan pilottiprojektina vuoden 2016 aikana. Pilottiprojektin ohella muissa hankkeissa tavoitellaan pysyvästi 6-8 viikon läpimenoaikaa. Pilotissa onnistumisen kannalta on oleellista, että remontti valmistellaan huolellisesti etukäteen. Remonttia voidaan tällöin ajatella ennemminkin tehokkaana käyttöönottona kuin pitkänä ja polveilevana projektina.

Suurin muutos työntekijöiden kannalta on, että jatkossa sama asentajajoukko tekee yhdessä useamman remontin peräkkäin, kun tähän asti työryhmät ovat vaihtuneet remontista toiseen. Vuodesta 2014 lähtien Fira Palveluilla on startannut kolme ”putkiremonttijunaa”, joissa eri taloyhtiöiden putkiremontit aikataulutetaan peräkkäin siten, että samat tekijät siirtyvät hankkeesta toiseen. Näin yhteinen oppiminen jatkuu ja tiimi pystyy hiomaan keskinäistä yhteistyötään. Hankkeen tueksi on käynnistetty täydennyskoulutusohjelma yhdessä Rakentamisen laatu Ry RALAn ja Amiedun kanssa, jonka tavoitteena on laajentaa asentajien osaamista eri työvaiheisiin. Osaamisen laajentamisen on todettu kasvattavan tekijöiden motivaatiota ja parantavan ymmärrystä kokonaisuudesta.

”Motivoituneet työntekijät ovat aivan keskeisessä roolissa muutoksessa. Mietitään vaikka hitsaajaa telakalla. On merkittävä ero, mieltääkö asentaja, että hän on vain hitsaamassa saumaa vai onko hän tärkeänä osana rakentamassa laivaa”, muistuttaa Fira Palveluiden toimitusjohtaja Sami Kokkonen.

firapalvelut.fi

Firalaisten tarinoita

Liisa Palén-Alopaeus

Myyntivastava, Firan Verstas

Liisa Palén-Alopaeus

Myyntivastava, Firan Verstas

Olin rakennusalan seminaarissa puhumassa arkkitehtinä. Siellä oli puhumassa myös Miska, Firan varatoimitusjohtaja. Kuuntelin Miskan esityksen Firan toiminnasta. Olin siinä vaiheessa jo miettinyt, että löytyisikö joku rakennusyhtiö, jossa arkkitehtikin voisi löytää sopivan työnkuvan. Menin katsomaan Firan webbisivuja, kuten olin katsonut jo muidenkin yhtiöiden sivuja. Firan sivut olivat erilaiset. Siellä oli Verstaan projektipäällikön tehtävänkuvaus, joka oli tosi pitkä ja siitä pääsi aika hyvin sisään, mitä työ voisi olla. En tietenkään tiennyt, tuleeko työ olemaan sitä, mitä tekstissä oli luvattu. Soitin Miskalle, että onko avoimen ilmoituksen paikka vielä auki. Sitten käytiin keskustelut Miskan ja Verstaan liiketoimintavastaavan, Laurin, kanssa ja ne kelpuuttivat minut tänne jengiin. Työ on ollut siitä asti ihan sitä, mitä työnkuvauksessakin oli. Minusta on ollut tosi hienoa, että työkuvaus ilmoituksessa osui hyvin kohdalleen.

Harri Isoherranen

Suunnittelupäällikkö

Harri Isoherranen

Suunnittelupäällikkö

Oikeastaan minun ja Firan historia lähtee ihan sieltä Firan perustamisesta lähtien. Lähdin seuraamaan Firaa jo silloin, kun nämä kovat rakentamisen ammattilaiset perustivat Firan. Tunsin Jussin jo silloin, ja ensimmäiset keskustelutkin Sulkusen Antin ja Jussin kanssa käytiin silloin. Tämä Fira-asia jäi itsellä kytemään ja oikeastaan koko ajan oli mielessä, että jonain päivänä tulen tänne töihin.

Siinä aikaa sitten kului. Kun Jussi tuli toimitusjohtajaksi tänne, otti hän uudelleen yhteyttä ja käytiin keskusteluja. Vuonna 2010 tein päätöksen, että tulen tänne Firaan. Olin silloin isossa talossa ja iso talo on aina jäykkä ja siellä mennään junan mukana. Kun tuli tällainen mahdollisuus, että oli kehittyvä ja notkea uusi firma, jossa panostettiin uudenlaiseen tekemiseen ja kehittämiseen. Tämä antoi valtavan hyvän mahdollisuuden siihen, että täällä pystyi toimintaa, ympäristöä ja yritystä muokkaamaan itsensä näköiseksi.

Jyrki Latvala

Työpäällikkö

Jyrki Latvala

Työpäällikkö

Tarinani lähtee niinkin kaukaa kuin vuodesta 2002. Olin ollut siinä reilun 10 vuotta Seiconilla vastaavana mestarina ja aloin leipääntyä siihen hommaan. Siinä rupesi olemaan kaikennäköistä kengän kuluttajaa ja lakkasin viihtymästä, tuntui, ettei tämä homma mene yhtään mihinkään. Meitä oli viisi jätkää, joilla oli samanlainen ajatusmaailma ja tunnettiin toisemme. Tuumattiin, että perustetaanpa firma. Jollei tällä porukalla pärjää, niin ei sitten millään. Niin me sitten perustettiin firma, ja jätkät aloittivat hommat heti. Minä olin siinä vaiheessa jo ottanut loparit Seiconilta ja menin Pohjanmaan YH-rakennuttajille. Sovittiin, että tulen riviin sitten, kun tarvitaan.

Se tarve tuli vuoden päästä, kun saatiin toinen hanke. Jätkät soittivat, että nyt olisi syytä tulla oikeisiin töihin. Totesin, että lähden ilman muuta. Mutta oikeasti emäntä teki ratkaisun puolestani. Tulin illalla kotiin ja makasin soffalla. Emäntä tuumasi, että olet nyt vuoden maannut siinä sohvalla ja joutaisit ottaa tuon pölynimurin käteen. Totesin, että asia selvä, otin seuraavana päivänä loparit ja lähdin reissuhommiin. Sanoin emännälle, että sinä ratkaisit tämän asian puolestani, kiitokset siitä. Jos muutaman viikon tai kuukauden olisi vielä ollut, niin olisi saattanut olla, ettei olisi ollut enää lähtijäksi. Totuus on se, että tulin Firalle töihin sen takia, että olisi pitänyt ruveta imuroimaan.

Muutama esimerkki kohteistamme

Rakennamme kuin itsellemme
— Technopoliksen G-talo

Technopoliksen Helsinki-Vantaan lentokenttäkampusta laajennettiin noin 5 300 m2:n toimisto-osalla ja 272 autopaikan pysäköintitalolla. Laajennusosa valmistui samanaikaisesti Kehäradan kanssa. Fira vastasi urakoinnin lisäksi projektissa teknisestä suunnittelusta. Fira toimi kohteessa pääurakoitsijan roolin lisäksi myös käyttäjän edustajana vuokraten kohteesta 1,5 kerrosta itselleen.

Firan uusi työympäristö mahdollistaa työskentelyn yhdessä joustavasti ja tehokkaasti. Tilan sydämenä toimii suuri, avara tila, joka muuntuu monenlaiseen käyttötarkoitukseen liikuteltavien sermien ja kalusteiden avulla. Tila on jaettu eri työskentelyalueisiin ryhmätyöalueesta hiljaisen työn tilaan ja jokainen työntekijä voi vapaasti valita sopivan työpisteen työtehtävänsä mukaan. Tiloista löytyy myös erikoisempia ratkaisuja, kuten saunaksi sisustettu neuvottelutila, keinuja, jumppapalloja ja juoksumatto. Työympäristö suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä koko henkilöstön kanssa ja lopputulos houkuukin firalaista kulttuuria.

”Ihanteelliset tilaratkaisut ruokkivat luovuutta ja voivat parantaa liiketoimintaa. Parhaimmillaan toimiva työympäristö mahdollistaa yrityksen strategian eteenpäin viemisen.”

– Firan toimitusjohtaja Jussi Aho

Allianssimalli takaa saumattoman yhteistyön
— As Oy Kaarenkeiju

Vantaan Louhelantiellä sijaitsevaan As Oy Kaarenkeijuun kuuluu neljä kerrostaloa, joissa on yhteensä 200 asuntoa. Fira Palvelut hoiti jättitaloyhtiön putkiremonttiurakan ennätysajassa, laadusta tinkimättä. Putkiremontin lisäksi vuonna 1967 rakennettuihin kerrostaloihin uusittiin märkätilat, talojen sisäiset sähköt ja tietoliikennekaapeloinnit, pyykkitupa ja kuivaushuoneet. Lisäksi taloyhtiön kellaritilat maalattiin ja verkkokomerot kunnostettiin. Vuoden 2015 maaliskuussa aloitettu remontti on nyt loppusuoralla, ja sen arvioidaan valmistuvan jopa kaksi kuukautta etuajassa.

”Hankesuunnittelu oli tehty jo viisi vuotta aiemmin yhdessä Vahasen kanssa, mutta päätimme tuolloin lykätä remonttia. Fira Palveluiden suunnittelu ja työnseuranta varmistivat, että remontti oli organisoitu kustannustehokkaasti. Yhteistyö sekä Vahasen että Fira Palveluiden kanssa on ollut saumatonta ja sujuvaa, emmekä voisi olla tyytyväisempiä lopputulokseen”

”Asiakaspalvelua on kehitetty koko ajan ja se on toiminut hankkeen edetessä hämmästyttävän hyvin. Fira Palvelut on onnistunut löytämään asukasta tyydyttävän lopputuloksen tehokkaasti myös hankalassa paikassa”

– Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Tirkkonen.

”Haluamme, että asukkaat tietävät missä mennään ja saavat apua kysymyksiinsä esimerkiksi kaluste- ja materiaalivalintoista. Huolehdimme myös, että kotiin palaaminen remontin jälkeen on helppoa ja paikat ovat siistinä”

– Kaarenkeijun työmaan palveluinsinööri Laura Raatesalmi

Historiallinen alue saa uuden elämän
— Taivallahden kasarmit

Taivallahden suojeltu kasarmialue saa uuden elämän, kun Fira saneeraa ja rakentaa pitkään tyhjänä ollutta vanhaa autokomppanian kasarmialuetta Helsingin Mechelininkadulla. Museovirasto on listannut kasarmit valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. Helsingin Autokomppanian toiminta päättyi Taivallahden kasarmeilla 2000-luvun alkupuolella. Viimeiset varusmiehet poistuivat vuonna 2012, kun Kaartin soittokunta muutti Santahaminaan.

Alueen kehittäjänä toimii Auratum-konserniin kuuluva Auratum Kiinteistöt Oy. Taivallahden kasarmirakennukseen valmistuu syksyllä 2016 hoiva- ja palveluasumisen yksikkö ja aiemmin autohallina toimineeseen rakennukseen avataan loppukeväällä 2016 K-Supermarket töölöläisten iloksi. Alueella sijaitsevaan korjauspajarakennukseen saneerataan laadukkaita loft-asuntoja.

"On ilo olla mukana rakentamassa uutta ja korjaamassa vanhaa näin keskeisellä paikalla. Missiomme on rakentaa fiksumpaa yhteiskuntaa. Sen mukaisesti rakennetussa ympäristössä pitää ottaa huomioon myös yhteiskunnan ja sen tarpeiden muutokset. Taivallahden vanha kasarmi herää tämän hankkeen ansiosta uudelleen henkiin"

– Firan varatoimitusjohtaja Miska Eriksson